skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

ประชาสัมพันธ์

03ม.ค. 18
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด…

อ่านรายละเอียด
29ก.ย. 17
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านรายละเอียด
26ก.ย. 17
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบ หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านรายละเอียด
22ก.ย. 17
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบ หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านรายละเอียด
13ก.ย. 17
แจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (โครงการสำรอง) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านรายละเอียด
03ส.ค. 17
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แจ้งเตือนองค์กรหรือบริษัทที่แสดงพฤติกรรมแอบอ้าง พพ. เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านรายละเอียด

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

         

           กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งด้านการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานและเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงานการโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน       

          การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คราวประชุมครั้งที่ 4/2559 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 จึงมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม ปีงบประมาณ 2560 ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
และโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ

 

          กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึง

           การกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ที่ต้องคานึงถึงต้นทุนพลังงานที่มีความเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

          ในแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงานได้ทบทวนการจัดทำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยในการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015) จะให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารภาครัฐ 2 ล้านหลอด และทางสาธารณะ3 ล้านหลอด เป็น Light Emitting Diode (LED) นอกจากจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 คิดเป็นไฟฟ้า928 ktoe ตลอดจนการสร้างตลาด LED ทำให้ราคาถูกลงจนประชาชนสามารถซื้อไปใช้ ได้แพร่หลาย ส่วนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) จะให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพการพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐและโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนในหน่วยงานของรัฐให้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

2) เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้การอนุรักษ์พลังงานบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 – 2579) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2558-2579)

3) เพื่อเป็นแหล่ง สาธิต ประชาสัมพันธ์ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชน

4) สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สามารถลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ

Back To Top