skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการเบิกเงินกองทุน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (EE)

1. หนังสือขอเบิกเงิน (บจ.1 ฉบับแก้ไข)

3. หนังสือแจ้งการโอนเงิน (บจ.3 ฉบับแก้ไข)

4. ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุน (บจ.4 ฉบับแก้ไข)

5. รายงานการรับจ่ายเงินกองทุน (บจ.5 ฉบับแก้ไข)

เอกสารประกอบการเบิกเงินกองทุน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (RE)

1. หนังสือขอเบิกเงิน (บจ.1 ฉบับแก้ไข)

2. เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน (บจ.2 ฉบับแก้ไข)

3. หนังสือแจ้งการโอนเงิน (บจ.3 ฉบับแก้ไข)

4. ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุน (บจ.4 ฉบับแก้ไข)

5. รายงานการรับจ่ายเงินกองทุน (บจ.5 ฉบับแก้ไข)

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 2561
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 03/01/2561
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐลงวันที่ 03/01/2561
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัคร (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 21/02/2560

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 09/02/2560

แจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัคร ลงวันที่ 09/02/2560

ประกาศหลักเกณฑ์ พพ.
pdf-icon
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัคร (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 23/02/2560

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัคร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 10/02/2560

แจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัคร ลงวันที่ 10/02/2560

ประกาศหลักเกณฑ์ พพ.
pdf-icon
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP)
pdf-icon
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
pdf-icon
สัมมนารับฟังความคิดเห็น 28-11-59 (เอกสารสัมมนา)
pdf-icon
Back To Top