skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

กำหนดการ

พพ. ประกาศหลักเกณฑ์ และรับสมัครผู้ขอรับการสนับสนุน                     9 ม.ค. – 28 ก.พ. 60

พพ. พิจารณาข้อเสนอโครงการ                                             มี.ค. – เม.ย 60

พพ. ประกาศผลผู้ได้รับจัดสรรทุน และแจ้งหนังสืออนุมัติ                 มิ.ย. 60

จัดทำหนังสือยืนยันระหว่าง พพ. และผู้ได้รับจัดสรรทุน                 มิ.ย. 60

 

ช่องทางติดต่อสอบถาม

           Email : energyblockgrant.dede@gmail.com

 

Back To Top