skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

ประกาศ แจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

รายชื่อตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น หน่วยงานจะต้องส่งหนังสือยืนยันมาถึง พพ. ภายในกำหนดเวลาที่ พพ. กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งหน่วยงาน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์ ดังนั้นรายชื่อหน่วยงานที่ได้ประกาศไปแล้ว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง


ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร


แจ้งผล

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคใต้


คุณสมบัติเบื้องต้นของข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละประเภท

ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ควรระบุรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นของข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละประเภท ยกตัวอย่าง เช่น

    1.หลอดประหยัดพลังงาน

 • คุณสมบัติของหลอดประหยัดพลังงานจะต้องเป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เท่านั้น เพื่อทดแทนหลอดไส้หรือหลอดก๊าซ

 • หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ที่นำมาใช้เพื่อทดแทนหลอดเดิมนอกเหนือจากที่ระบุไว้
  ในตารางข้างต้นจะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ หลอดประหยัดพลังงานที่นำมาใช้ทดแทนจะต้องควรประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 50% ของหลอดเดิม
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 (บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ)
 • มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างของหลอด (Luminous Flux) สำหรับหลอด LED tube ขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน และ สำหรับหลอด LED tube ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน โดยทดสอบตามมาตรฐาน IES LM79 (Approved Method for the Electrical and Phometric testing of Solid-State Lighting Devices) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพของระบบการวัดจากสถาบัน
  ที่เชื่อถือได้ในประเทศ
 • โดยทดสอบตามมาตรฐาน IES LM79 (Approved Method for the Electrical and Phometric testing of Solid-State Lighting Devices) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพของระบบการวัดจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในประเทศ
 • เม็ด LED (LED Chip) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง ซึ่งยังคงค่าฟลักซ์
  การส่องสว่าง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 พร้อมแนบเอกสารรับรองผลการทดสอบ
  ค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 (Approved Method: measuring lumen maintenance of light sources) และคำนวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-21 (Projecting long term lumen maintenance of LED light sources) จากผู้ผลิตเม็ด LED
 • มีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่ต่ำกว่า95
 • ผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต ต้องรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี

6.2 คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

(1) จะต้องเป็นเครื่องปรับอากาศประเภท Variable Speed/Inverter ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ตามภาระโหลดที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมแบบความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์คงที่ โดยการเปลี่ยนทดแทนในลักษณะ 1 ต่อ 1

(2) การเปลี่ยนทดแทนลักษณะ 1 ต่อ 1 ขีดความสามารถทำความเย็น (Capacity, Btu/hr) ของเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงที่นำมาทดแทนจะต้องไม่แตกต่างจากเครื่องเดิมเกิน ±20%

(3) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2134-2553 (เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน)

(4) มีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) ตามมาตรฐาน ISO/DIS 16358-1 หรือเทียบเท่าจากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ และมีค่า SEER ดังนี้

หรือได้รับฉลากเบอร์ 5 ตามโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

6.3 คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง

ค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ไม่ควรต่ำกว่า ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 ของ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้

 

This Post Has 60 Comments
 1. โรงเรียนที่ส่งโครงการไปได้รับอนุมัติทุกโรงเรียนไหม มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรคะ

  1. ที่สำรองไว้จะประกาศช่วงประมาณ ปลายเดือนสิงหาคม เนื่องจากต้องรอดูผู้ถูกตัดสิทธิ์
   หมายเหตุ : ผู้ถูกตัดสิทธิ์ มาจาก ผู้ได้รับสิทธิ์แล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกองทุน

 2. ลำดับที่ 71 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์ ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อเตรียมข้อมูลให้ทันการออกให้คำแนะนำ ครับ ส่งทาง อีเมล
  suksanbr4@gmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  1. เรื่องหนังสือแจ้งอนุมัติ หรือ ที่เรียกว่าหนังสือยืนยัน ทางทีมงานได้เร่งดำเนินการอยู่ครับ
   การดำเนินการของทีมงาน จะมีทั้ง แฟกซ์ จดหมาย และ อีเมลล์

 3. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของภาคเหนือ ลำดับที่ 48 ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมาครับผม ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับผม ขอบคุณครับผม

  1. เรื่องหนังสือแจ้งอนุมัติ หรือ ที่เรียกว่าหนังสือยืนยัน ทางทีมงานได้เร่งดำเนินการอยู่ครับ
   การดำเนินการของทีมงาน จะมีทั้ง แฟกซ์ จดหมาย และ อีเมลล์

 4. โรงเรียนบ้านหยวก ลำดับ 1034 จังหวัดอุดรธานี ภาค อีสาน ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์ ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อเตรียมข้อมูลให้ทันการ ส่งทาง อีเมล uwvwu@hotmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

 5. ลำดับที่ 1081 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม จังหวัดยโสธร ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์ ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อเตรียมข้อมูลให้ทันการออกให้คำแนะนำ ครับ ส่งทาง อีเมล
  uthai4114@hotmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  1. ทางทีมงานกำลังเร่งดำเนินการอยู่ครับ เนื่องจากผู้ได้รับอนุมัติมีจำนวนมาก เบื้องต้นจะมีการส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์ไปครับ

 6. ลำดับที่ 313 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย จังหวัดอุดรธานี ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์
  ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อเตรียมข้อมูลให้ทันการออกให้คำแนะนำ
  ส่งทาง อีเมล
  Pohnphisut.jj@gmail.com
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  1. ทางทีมงานกำลังเร่งดำเนินการอยู่ครับ เนื่องจากผู้ได้รับอนุมัติมีจำนวนมาก เบื้องต้นจะมีการส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์ไปครับ

 7. ไปเปิดบัญชีธนาคาร. เจ้าหน้าที่บอกว่าชื่อบัญชียาวเกินไป ไม่สามารถใส่ชื่อได้ครบ. เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสามารถตั้งชื่อบัญชีให้ครบตามตัวอย่างในคู่มือ. จะแก้ไขอย่างไร ครับ

 8. แก้ไข เจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่สามาถเปิดบัญชีที่มีชื่อยาวเกินไปครับ. ขอคำแนะนำครับ

  1. เบื้องต้นทางคุณ สุขสันต์ จวงพลงาม ได้แสดงตัวอย่าง ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วหรือยังครับ
   สามารถให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขียนด้วยลายมือเป็นชื่อบัญชีได้ครับ แล้วเซ็นกำกับ+ประทับตราธนาคาร หรือ ใช้พิมพ์ดีดพิมพ์เพิ่มแล้วเซ็นกำกับ+ประทับตราธนาคาร ครับ

 9. ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของกรมพลังงานที่โทร.มาขออีเมล์ tippawan418@gmail.com เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะส่งเอกสารให้โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการพิจารณา ลำดับที่ 388 ได้ทำหนังสือยืนยัน ส่งทันตามกำหนดเวลา หากมีข้อสงสัยอย่างไรติดต่อ ผอ.ทิพวรรณ เกษศิลป์ 085-7301470 ค่ะ

 10. ลำดับที่ 105 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์
  ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อเตรียมข้อมูลให้ทันการออกให้คำแนะนำ
  ส่งทาง อีเมล
  p-ang@hotmail.com
  0848861143
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 11. ขอสอบถามครับ สัญญาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สามารถแบ่งงวดตามเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 3 งวด และต้องทำรายการงวดงานแต่ละงวดด้วยใช่มั้ยครับ

 12. ลำดับที่ 601 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์
  ส่งหนังสือดังกล่าว เพื่อเตรียมส่งข้อมูลให้ทันกำหนดของ พพ. ครับ
  ส่งทาง อีเมล
  donruthai1111@gmail.com
  086-8188017
  081-3202269
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 13. สอบถามข้อสงสัย ครับ เอกสารส่งขอสนับสนุนของบไปต่ำกว่าราคากลาง เอกสารครบทุกอย่าง แต่ไม่ได้รรับการอนุมัติ
  ไม่ทราบทาง พพ. พิจารณาอย่างไรครับ

  1. การไม่ได้รับอนุมัติ เกิดได้จาก 3 สาเหตุ
   1. ลายเซ็น Scan
   2. คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
   3. คะแนนผ่านเกณฑ์ แต่อยู่ในภูมิภาคที่คะแนนสูง เช่่น หน่วยงานที่ได้รับเงินเป็นหน่วยงานสุดท้ายอยู่ที่ 85คะแนน แต่ของท่านอยู่ที่ 84คะแนน

 14. โรงเรียนบ้านเจี่ย ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์
  ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อเตรียมข้อมูลให้ทันการออกให้คำแนะนำ
  ส่งทาง อีเมล sasiwimon.som@gmail.com
  โทร .0610250829
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

  1. โรงเรียนบ้านเจี่ย ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ลำดับที่ 983
   ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์
   ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อเตรียมข้อมูลให้ทันการออกให้คำแนะนำ
   ส่งทาง อีเมล sasiwimon.som@gmail.com
   โทร .0610250829
   ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

 15. โรงเรียนบ้านอาลัย อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ลำดับที่ 310
  ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์
  ส่งหนังสือดังกล่าวทาง อีเมล woraphatburt@hotmail.com
  โทร .0848285079
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 16. โครงการ EE ลำดับที่ 9 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครครับ ยังไม่ได้หนังสือแจ้งอนุมัติ ขอความอนุเคราะห์ส่งทาง อีเมล c_intijan@hotmail.com โทร 087-8567363 ขอบคุณครับ

 17. โครงการลำดับที่ 65 ของศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติค่ะ ขอให้ส่งทาง e-mail : chiangmai@energy.go.th โทร.053 112034 086 9124278

 18. โรงเรียนได้รับการพิจารณาแล้ว จะดำเนินการอย่างไรต่อครับ โรงเรียนบ้านหัวคลองลำดับที่ 57 (ภาคใต้)ครับ
  ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  1. ให้ดาวน์โหลด “ไฟล์เอกสารตัวอย่าง” รายละเอียดข้อมูลการจัดทำหนังสือยืนยันขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (EE)
   เมื่อทำตามตัวอย่างแล้ว ส่งEMSกลับมาที่กรม ให้ทันวันที่กำหนดที่ประทับในหนังสือยืนยันครับ

 19. โรงเรียนบ้านหนองแปน จังหวัดขอนแก่น ได้รับหนังสืออนุมัติแล้ว
  แต่ในลำดับที่ 1040 โรงเรียนบ้านหนองแปน กลายเป็น จังหวัดอุบลราชธานี
  ช่วยเช็คให้ด้วยครับผม

 20. โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ลำดับที่ 23 ที่ประกาศเพิ่มเติมยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลเลยค่ะขอความกรุณาส่งที่เมล์นี้นะคะspetubon@gmail.com ขอบคุณค่ะ

  1. การขอหนังสือยืนยัน ณ ตอนนี้ต้องโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบส่วนงานหนังสือยืนยันครับ โดยติดต่อได้ที่เบอร์ ที่ขึ้นไว้หน้าเว็ปไซต์

 21. โรงเรียนบ้านดอนไชย ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ลำดับที่ 329 ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติ
  ขอความอนุเคราะห์ ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อเตรียมข้อมูลให้ทันการออกให้คำแนะนำ
  ส่งทาง อีเมล donchai-school@hotmail.com
  โทร.0899508391
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 22. เรียนadminที่เคารพ
  ผมขอสอบถามผลการพิจารณาโครงการEE ของศาลากลางจังหวัดยะลาหน่อยครับ ที่ไม่ผ่านนั้นเพราะว่าเอกสารไม่ครบใช่มั้ยครับหรือเพราะคะแนนต่ำครับ หรือเพราะวงเงินที่ขอต่ำเกินไปครับรบกวนด้วยนะครับ
  ขอขอบคุณอย่างสูงครับ

 23. โรงเรียนบ้านโชค จังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตั้งเรียบร้อย และส่งเอกสารรายงานทุกฉบับพร้อมcdตั้งแต่เดือน กุมภา 61ไม่ทราบความเคลื่อนใหวเลยครับว่าถูกผิดประการใด และเงินจะโอนเมื่อไร ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top