skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Q&A

Question : ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในการขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ของแต่ละหน่วยงาน

Answer : 

(1) บุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในหน่วยงานภาครัฐนั้น เช่น

                 –  ปลัดกระทรวง     สำหรับ     กระทรวง

                 –  อธิบดี     สำหรับ     กรม

                 –  ผู้บัญชาการสูงสุดของเหล่าทัพ     สำหรับ     กองทัพบก/กองทัพเรือ/กองทัพอากาศ

                 –  อธิการบดี     สำหรับ     มหาวิทยาลัย

                 –  ผู้อำนวยการโรงเรียน     สำหรับ     โรงเรียน (ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)

                 –  นายก อบจ.     สำหรับ     อบจ.

                 –  นายก อบต.      สำหรับ     อบต.     เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลนั้น พพ. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาโครงการนั้น

Link

(ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือการมอบอำนาจ) 

   

ทั้งนี้ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามในสำเนาบัตรประชาชนด้วย

Question :การสนับสนุนโครงการทางด้านอนุรักษ์พลังงานและโครงการทางด้านพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการต่อพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ คำว่า “พื้นที่” ในที่นี้ หมายถึงอะไร

Answer : 

“พื้นที่” หมายถึง พื้นที่ดำเนินงานโครงการ ซึ่งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ในหน่วยงานภาครัฐที่ขอรับการสนับสนุน และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

ยกตัวอย่างเช่น

(ก) กรณีหน่วยงานขอรับการสนับสนุนโครงการที่มีการดำเนินงานในพื้นที่เดียวกัน 1 โครงการ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอรับการสนับสนุนฯ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารอำนวยการและอาคารบำบัดน้ำเสีย โดยทั้ง 2 อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของกรมควบคุมโรค ดังนั้น กรณีนี้ กรมควบคุมโรค จะสามารถขอรับการสนับสนุนมายัง พพ. ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็นต้น

(ข) กรณีหน่วยงานขอรับการสนับสนุนโครงการที่มีการดำเนินงานต่างพื้นที่กัน ใน 1 โครงการ

กรมชลประทาน ขอรับการสนับสนุนฯ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารอำนวยการให้กับสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง และ สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยทั้ง 3 สำนักงานฯ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่แตกต่างกัน
ดังนั้น กรณีนี้ กรมชลประทาน จะสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารอำนวยการให้กับสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง และ สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็นต้น

(ค) กรณีขอรับการสนับสนุนฯ โครงการในหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยงานใหญ่ มากกว่า 1 โครงการ และมีการดำเนินงานต่างพื้นที่กัน โดยมีนิติบุคคลเดียว

กรมชลประทาน จะขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

(1) ขอรับการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารบำบัดน้ำเสียของสำนักงานชลประทานที่ 1  จำนวน 1 โครงการ (ขอรับการสนับสนุนฯ ได้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อโครงการ)

(2)  โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารอำนวยการของสำนักงานชลประทานที่ 2  จำนวน 1 โครงการ (ขอรับการสนับสนุนฯ ได้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อโครงการ)

(3)  โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารเอนกประสงค์ของสำนักงานชลประทานที่ 3  จำนวน 1 โครงการ (ขอรับการสนับสนุนฯ ได้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อโครงการ)

ดังนั้น จากกรณีนี้ ผู้มีอำนาจในการลงนาม (ในที่นี้ คือ อธิบดีกรมชลประทาน) จะต้องมีหนังสือ
มอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 3 ฉบับ ในการบริหารจัดการแต่ละโครงการ เป็นรายโครงการไป โดยจะสามารถขอรับการสนับสนุนฯ ได้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อโครงการ

– ผู้มีอำนาจในการลงนาม     คือ     อธิบดีกรมชลประทาน

– ผู้มอบอำนาจ     คือ     อธิบดีกรมชลประทาน

(ง) กรณีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน แต่มีหลายนิติบุคคล

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวนมาก อาทิ คณะ/สำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยราชการอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยด้วย อาทิ กรมประมง กรมการข้าว กรมหม่อนไหม ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดเป็นหน่วยงานภาครัฐ แต่มีความเป็นนิติบุคคลของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานทั้งหมดนี้สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนฯ กับ พพ. ได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน บ้านเลขที่เดียวกันก็ตาม

            ทั้งนี้ ทุกกรณีที่ยกตัวอย่างนั้น ผู้ขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครอื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 และประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 และหากมีกรณีอื่นๆนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวในข้างต้น พพ. จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

Question : หน่วยงานใดบ้างที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐได้

Answer :
1. ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

2. ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 และหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐที่เสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้

(1) หน่วยราชการ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม

(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(3) ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้แยกหน่วยงานของรัฐออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(3.1) หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
(3.2) หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำกับ) และ
(3.3) หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การของรัฐที่เป็นอิสระ

Question : พพ. จะไม่พิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือโครงการอะไรบ้าง

Answer :
1. พพ. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและ/หรือโครงการ ดังต่อไปนี้

(1.1) หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนไม่เป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย

(1.2) หน่วยงานและ/หรือโครงการในพื้นที่เป้าหมายเดิมและเทคโนโลยีเดิมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ยังดำเนินงานโครงการไม่แล้วเสร็จ

(1.3) หน่วยงานประเภทโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากสามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ที่ พพ.
ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 นี้เช่นเดียวกัน

2. พพ. ขอสงวนสิทธิไม่ให้การสนับสนุนสำหรับวัสดุและ/หรืออุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานทดแทน และวัสดุและ/หรืออุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรด้านอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการติดตั้งทดสอบและ/หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและ/หรือโครงการด้านพลังงานทดแทน และ/หรือค่าที่ปรึกษา (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีที่ขอรับการสนับสนุนโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน หากพบว่าโครงการมีการขอสนับสนุนวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ และ/หรือเครื่องจักรด้านพลังงานทดแทน

(2.2) กรณีที่ขอรับการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานทดแทน หากพบว่าโครงการมีการขอสนับสนุนวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ และ/หรือเครื่องจักรด้านอนุรักษ์พลังงาน

(2.3) วัสดุและ/หรืออุปกรณ์ และ/หรือเครื่องจักรที่มีส่วนควบเกี่ยวทั้งทางด้านอนุรักษ์พลังงาน และด้านพลังงานทดแทน โดยงบประมาณด้านใดด้านหนึ่งมีงบประมาณสูงกว่าด้านที่ขอรับการสนับสนุน พพ. จะดำเนินการปรับลดงบประมาณในวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ และ/หรือเครื่องจักรออกทั้งหมดที่หน่วยงานและ/หรือโครงการเสนอมา

Question : หน่วยงานราชการที่มีพระราชบัญญัติหรือไม่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า หากดำเนินโครงการแล้ว สามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยหรือการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หรือไม่

Answer :
ไม่สามารถขายได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐที่ผลิตเองใช้เอง

Question : ในการพิจารณาคะแนนข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จะมีการพิจารณาคะแนนอย่างไร

Answer :
พพ. จะพิจารณาให้การสนับสนุนแก่โครงการที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ การพิจารณาให้การสนับสนุนจะพิจารณาให้การสนับสนุนแก่โครงการที่มีคะแนนจากมากที่สุดก่อน และ กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน พพ. จะพิจารณาจากความคุ้มค่าการลงทุนตามระยะเวลาการคืนทุนของโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานที่เร็วกว่า ตามลำดับ หรือจะพิจารณาจากความคุ้มค่าการลงทุนตามเทคโนโลยีพลังงานของโครงการด้านพลังงานทดแทน ตามลำดับ

Question : ในการจ้างบริษัทเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ต้องเป็นบริษัทที่ พพ. กำหนดหรือไม่

Answer :
พพ.ไม่มีข้อกำหนดในการคัดเลือกบริษัทเพื่อมาดำเนินงาน แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยึดถือปฏิบัติ

Question : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมดกี่เดือน

Answer :
จำนวน 12 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในหนังสือยืนยัน และกรณีที่หน่วยงานได้รับการสนับสนุนแล้ว หน่วยงานจะต้องทำข้อตกลงหนังสือยืนยันรับการขอรับทุนสนับสนุนตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและตามรูปแบบที่กำหนด กับ พพ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ พพ. มีหนังสือแจ้งการอนุมัติไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน และจะต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุและ/หรืออุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรด้านอนุรักษ์พลังงานและ/หรือในระบบผลิตพลังงานทดแทน รวมถึงการติดตั้งทดสอบและ/หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ/หรือค่าที่ปรึกษา (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือรับมอบอำนาจนั้นลงนามในหนังสือยืนยันขอรับการสนับสนุน

Question : การเบิกจ่ายเงินที่ขอรับการสนับสนุน มีหลักเกณฑ์กำหนดงวดการเบิกจ่ายไว้หรือไม่

Answer :
ไม่มีการกำหนดงวดในการเบิกจ่ายเงิน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการ โดยให้ดูจากงานที่เกิดขึ้นจริง และการกำหนดแผนการดำเนินงานต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายเงิน

Question : พพ. จะให้การสนับสนุนเงินกับหน่วยงานที่สนใจขอรับการสนับสนุนอย่างไร

Answer :
พพ. ให้การสนับสนุนแบบให้เปล่า (Investment Subsidy) เพื่อสนับสนุนวัสดุและ/หรืออุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรด้านอนุรักษ์พลังงานและในระบบผลิตพลังงานทดแทนและ/หรือสนับสนุนเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 52,500,000 บาทต่อโครงการ โดยแบ่งเป็นค่าสนับสนุนวัสดุและ/หรืออุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักร รวมถึงการติดตั้งทดสอบด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนและ/หรือสนับสนุนเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนไม่เกิน 50 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินสนับสนุน) และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มหรือลดวงเงินสนับสนุนตามที่ พพ. เห็นสมควร

Question : ถ้ามีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจะเป็นของใคร ระหว่างหน่วยงานกับกองทุนฯ

Answer :
เป็นของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Question : หน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) วงเงิน 50 ล้าน และ โครงการกังหันลม วงเงิน 50 ล้าน ในพื้นที่เดียวกันได้หรือไม่

Answer :
ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ เนื่องจากกองทุนฯ ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในพื้นที่เดียวกันเพียง 50 ล้านบาท เท่านั้น

Question : หน่วยงานหนึ่งจะสามารถขอแทนหน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัยขอรับการสนับสนุนแทนหน่วยงานรัฐ หน่วยอื่นได้หรือไม่

Answer :
สามารถทำได้ โดยหน่วยงานภาครัฐขอรับการสนับสนุนให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างหน่วยงาน ได้ไม่เกิน 3 โครงการ ทั้งนี้ พพ. จะพิจารณาถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่ขอรับการสนับสนุน เช่น บุคลากร ที่มีประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและ/หรือด้านพลังงานทดแทน โดยหน่วยงานต้องยื่นเอกสารที่แสดงถึงประสบการณ์ยืนยันประกอบการพิจารณา

Question : หากหน่วยงานของรัฐมีโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมากกว่า 50 ล้าน ซึ่งส่วนเกินหน่วยงานที่จะขอดำเนินการจัดสรรจากงบประมาณส่วนอื่นเพิ่มเติม กรณีนี้สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการได้หรือไม่

Answer :
สามารถขอรับการสนับสนุนได้แต่จะต้องจัดทำรายละเอียดของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกับส่วนเกิน โดยจะต้องไม่ทับซ้อนกันโดยเด็ดขาด และเงินส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท

Back To Top